AutoSEO vs FullSEO: Haýsy Semalt SEO hyzmatyny saýlamaly?


Gözleg motory optimizasiýasy gaty kyn mesele. Häzirki wagtda her bir iş öz guramasyny dogry gözüň öňünde goýmak üçin SEO-a bil baglaýan bolsa-da, Google we beýleki esasy gözleg motorlarynyň näme isleýändigini diňe sanlyja inersener bilýär. Oýun meýdançasynyň derejesini saklamak üçin gözleg motory optimizasiýasynyň açarlary berk goralýan syrdyr.

Diýmek, SEO gurallary we iň oňat tejribe Google tarapyndan berlen görkezmeler toplumyna esaslanman, nämäniň işleýändigini we nämäniň ýokdugyny barlamak arkaly. Gözleg motory optimizasiýasynda näçe köp iş etseňiz, esasy gözleg motorlarynyň islegleri, zerurlyklary we islegleri şonça aýdyň bolýar.

Semalt-da 10 ýyllap SEO başarnyklarymyza hormat goýduk. Indi 1,5 million töweregi web sahypasyny seljerdik we hasaba alnan 600,000-den gowrak ulanyjy bilen öwünýäris. Guramaňyzy diňe bir Google sahypasynyň bir sahypasynda däl-de, eýsem sanawyň iň ýokarsynda almak üçin nämäniň gerekdigine çuňňur düşünýäris. Soňky onýyllygyň dowamynda, birnäçe öňdebaryjy guramalar üçin saýlama SEO üpjünçisi bolmak üçin köp işledik.

Emma SEO hyzmatlarymyzyň haýsysyny saýlamaly? Bu gün AutoSEO we FullSEO paketlerimize serederis ; tapawutlar, meňzeşlikler we haýsy wariantyň size laýykdygyny nädip anyklamaly.

AutoSEO we FullSEO näme?

Ilki bilen ilki: AutoSEO we FullSEO näme?

Giň derejede, “AutoSEO” we “FullSEO” bir zady etmegi maksat edinýän iki önümdir: gözleg motoryňyzyň sanawyny gowulandyrmak üçin web sahypaňyzy optimizirläň. Bular “Semalt” -da içerde ösdüren önümlerimiz we olaryň her biri ýer ýüzündäki ähli ýurtlarda diýen ýaly kärhanalar tarapyndan ulanyldy.

Emma bu esasy meňzeşliklerden önümler dürli-dürli bolup başlaýar.

“AutoSEO” giriş derejeli bukjamyzy görkezýän akylly awtomatlaşdyrylan guraldyr. “AutoSEO” SEO dünýäsine ilkinji ädimlerini ätýän we ulanyjyny gözegçilikde saklaýan her bir adam üçin döredildi.

“FullSEO ” biziň doly SEO bukjamyz. Gözleg motory optimizasiýasyna çynlakaý çemeleşmäge taýyn we iň gowy, iň çalt we uzak dowamly netijeleri gözleýän her bir adam üçin döredildi. FullSEO ulanyjylary SEO hünärmenler toparymyza girip bilýänligi sebäpli, ähli agyr göterijileri bize goýup bilersiňiz.

Geliň, bu çözgütlere has içgin seredeliň we hersiniň nähili işleýändigine göz aýlalyň.

AutoSEO üçin gollanma

Markanyň görnükliligini we satuwyny ýokarlandyrmak isleýärsiňizmi? Gözleg motory optimizasiýasy dünýäsine ilkinji ädimleriňizi edýärsiňizmi? Has uly maýa goýum goýmazdan ozal käbir netijeleri görmek isleýärsiňizmi?

“AutoSEO” siziň üçin önüm bolup biler.

“Semalt” -yň “AutoSEO” bukjasy, saýtyň traffigini köpeltmek isleýän, ýöne başlangyç tapgyrda iň bolmanda hakyky netijeleri görýänçä maýa goýmak islemeýän kärhanalar üçin niýetlenendir. “AutoSEO” sizi 0.99 ABŞ dollaryna çenli SEO kampaniýalaryny başlamaga mümkinçilik berýän sürüjiniň oturgyjynda goýýar .

AutoSEO nähili işleýär?

“AutoSEO” -yň işleýşiniň takyk bir bölegine göz aýlalyň.
 1. Hasaba alyş: prosesi ýönekeý AutoSEO hasaba alyş blankasyny doldurmak bilen başlaýarsyňyz.
 2. Web sahypasynyň derňewi: Web sahypaňyz derňelýär we AutoSEO sahypaňyzyň web sahypasyny gurmak we SEO senagat standartlaryna garşy näderejede gowy ýerine ýetirendigini habar berer.
 3. Strategiýany işläp düzmek: SEO hünärmenlerimiziň biri bilen işlemek bilen, Semalt dolandyryjyňyz web sahypaňyzy has giňişleýin seljerer we düzedilmeli ýalňyşlyklaryň we netijesizlikleriň sanawyny döreder.
 4. Hasabat tekliplerini kabul etmek: Faýl geçirmek protokoly (FTP) ýa-da CMS administrator paneli bize berlensoň, inersenerlerimiz AutoSEO kampaniýasynyň üstünlikli bolmagyny kepillendirmek üçin berlen teklipleri kabul ederler.
 5. Açar söz gözlegleri: SEO inereneri, satuwy we traffigi ýokarlandyrmak üçin saýlanan web sahypaňyza girizilmeli açar sözleriň sanawyny döredýär.
 6. Baglanyşyk binasy: AutoSEO gözleg motorynyň görnükliligini ýokarlandyryp, sahypaňyza ynamdar çeşmelere tebigy baglanyşyklary ýerleşdirip başlaýar. “Semalt” -da 50,000-den gowrak ýokary hilli hyzmatdaş saýtlarynyň maglumat bazasy bar we baglanyşyklar domen ýaşyna we “ TrustRank” -a görä saýlanýar. Baglanyşyk binasy aşakdaky nisbatda ölçenen tizlikde ýerine ýetirilýär: 10% marka ady baglanyşyklary, 40% labyr baglanyşyklary, 50% labyr däl baglanyşyklar.
 7. Kampaniýany yzarlamak: Kampaniýaňyzyň üstünligi, öňe sürülýän açar söz sanawynyň gündelik reýting täzelenmesi arkaly yzarlanýar.
 8. Dowam edýän gözegçilik: AutoSEO e-poçta ýa-da içerki habar beriş ulgamy arkaly hasabatlar berip, kampaniýanyň gidişine gözegçilik etmegini dowam etdirýär.

AutoSEO kim üçin?

“AutoSEO” uly maýa goýmazdan ozal SEO hakda azajyk köp zat öwrenmek isleýänler üçin döredildi. Aç-açanlygy we gözegçiligi halaýan synagçylar we tinkerler üçin. SEO syýahatyny tygşytly we habarly görnüşde başlamak isleýänler üçin.

FullSEO üçin gollanma

Iň gowusy bolmak isleýärsiňizmi? Gözleg motory optimizasiýasynyň ähmiýetine düşünýärsiňizmi we iň giňişleýin we täsirli çözgüdi isleýärsiňizmi? Iň oňat netijeleri berip biljek subut edilen topara maýa goýmak isleýärsiňizmi?

“FullSEO” dogry bukjadyr.

“FullSEO” “Semalt” -yň SEO hödürleýän “Rolls-Royce”. Bu özeninde giňişleýin SEO strategiýasy bilen toplumlaýyn çözgüt. Diňe bir sahypaňyz däl, eýsem bäsdeşleriň saýtlary we kompaniýanyňyzyň işleýän ýeri barada pudaklaýyn öňdebaryjy hünärmenlerden çuňňur analiz alýarsyňyz. Jikme-jik, subut edilen SEO usullaryny ulanýar we yzygiderli aragatnaşykda boljak Semalt hünärmenleriniň topary tarapyndan doly sahypany ösdürmegi hödürleýär. Bu paket web sahypasynyň traffiginiň ep-esli ösüşini we ýokary öwrüliş derejesini kepillendirýär.

FullSEO nähili işleýär?

“FullSEO” bukjasyny dört esasy kategoriýa bölüp bolar: derňew, içerki optimizasiýa, baglanyşyk binasy we goldaw.

Derňew

Çuňňur derňew Semalt SEO hünärmenleriniň topary we şahsy Semalt dolandyryjyňyz tarapyndan geçiriler. Bu derňew şulary öz içine alar:
 • Iň uly we iň köp maksatly diňleýjini özüne çekjek iň möhüm açar sözleri kesgitlemek.
 • Web sahypasynyň gurluşyny we açar söz paýlanyşyny seljermek, SEO-nyň iň oňat tejribelerine näderejede laýykdygyny görmek we web sahypasyny mahabatlandyrmagyň merkezi boljak web sahypalaryny saýlamak.
 • Iň ýokary Google reýtingine ýetmek üçin bäsdeşleriňiziň web sahypalary we ýerleri barada maglumat ýygnamak.
Içerki optimizasiýa

Derňew tamamlanandan soň, Semalt web döredijisi bilen bilelikde işleýän SEO hünärmenleriniň topary gözleg motorynyň reýting kriteriýalaryna laýyk gelmek we sizi saklap biljek ähli ýalňyşlyklardan ýa-da çäklendirmelerden dynmak üçin web sahypaňyzy içerki optimizasiýa eder. Yza Içerki optimizasiýa tapgyry:
 • Öňki açar söz derňewiniň esasynda meta belliklerini we alt belliklerini döretmek.
 • Web sahypasynyň HTML koduny ösdürmek we baýlaşdyrmak we zerur atributlary ýerleşdirmek.
 • Robots.txt we .htaccess faýllaryny web sahypasy gözleg motorlarynda görkezilişi ýaly redaktirlemek. Web sahypasynyň sahypalaryny doly indeksirlemek üçin sahypa kartasy faýly döretmek.
 • Gowulaşmak üçin sosial media düwmelerini web sahypasyna ýerleşdirmek.
Baglanyşyk binasy

Içerki optimizasiýa prosesiniň bir bölegi hasaplanylsa-da, baglanyşyk gurluşygynyň özi bir ädim bolmak üçin ýeterlik möhümdir. Baglanyşyk gurlanda, SEO hünärmenler toparymyz:
 • Web sahypaňyzyň 'baglanyşyk şiresi' (gözleg motorynyň bahasy ýa-da paýnamasy bir sahypadan beýlekisine geçdi) derňäň.
 • Web sahypasynyň hilini goramak üçin gereksiz ýa-da peýdasyz daşarky baglanyşyklary ýapyň.
 • Täze, has täsirli baglanyşyklary goýmak üçin iň gowy ýerleri kesgitläň.
 • Google-da iň ýokarky ýerlere ýetmek üçin zerur bolan baglanyşyk şiresi dörediň. Bu, mahabatyň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin hil baglanyşyklaryny mowzugyňyz bilen baglanyşykly özboluşly mazmuna birleşdirmek arkaly amala aşyrylýar.
 • Salgy ýalňyşlygy 404 habar we bozulan baglanyşyklary aýyryň.
Goldaw

Iň soňky, ýöne köp tarapdan, “FullSEO” tapmanyň iň möhüm bölegi, şahsy “Semalt” dolandyryjyňyz tarapyndan berilýän goldawdyr. Dolandyryjyňyz, FullSEO kampaniýanyňyzyň gidişine her gün gözegçilik eder, düzedişler girizer we her ädimde habar berer. Dolandyryjyňyz:
 • Kampaniýanyň gidişi barada gündelik ýa-da haýyş bilen hasabat beriň.
 • Hasabat kampaniýasynyň jikme-jikliklerini öwrenip boljak hasabat merkezine girmäge mümkinçilik beriň.

FullSEO kim üçin?

“FullSEO”, köpmilletli ýa-da kiçi ýerli iş bolsun, gözleg motory optimizasiýasyna çynlakaý çemeleşmäge taýyn her bir adam üçin döredildi. Gatnaşmaga ýa-da isleýşiňiz ýaly elsiz bolmaga mümkinçilik berýän doly paket. Web sahypaňyzyň traffigini, öwrüliş tizligiňizi ýa-da kompaniýanyňyzyň aşaky setirini ýokarlandyrmak isleýän bolsaňyz, has gowy gural ýok.

AutoSEO vs FullSEO: jaň etmek

Haýsy bukjany saýlamalydygyňyzy bilmeýärsiňizmi?

Bir wariant, syýahatyňyzy 14 günlükden başlamak, “AutoSEO” -nyň bary-ýogy 0.99 dollar bahasy bilen hiç hili borçnamasy ýok. Has köp zat isleýän ýaly duýsaňyz, aňsatlyk bilen FullSEO-a geçip bilersiňiz!

Başga bir wariant, müşderilerimiziň her bir wariant hakda näme diýýänlerini eşitmek. Beýleki guramalaryň her bukja - oňat taraplary, zyýany we pikirlenmeli zatlary barada düşünje almak üçin müşderimiziň güwänama sahypasyny gözden geçiriň .

Günüň ahyrynda haýsy bukjany saýlasaňyzam, web sahypaňyzyň we umuman guramaňyzyň munuň üçin has gowy boljakdygyna arkaýyn bolup bilersiňiz. Gowulaşan Google reýtingi, has köp traffik, has ýokary öwrüliş tizligi we has gowy aşaky setir.

Biderek wagt ýok. Bu gün dostlukly toparymyz bilen habarlaşyň!

mass gmail